Hoppa till innehållet

Vi strä­var efter att:

  • Utbil­da vår per­son­al löpande för att tillföra kun­skap och med­veten­het om vår miljö.
  • Ta hän­syn till miljöaspek­ten vid alla inköp och upphandlingar
  • Arbe­ta med att suc­ce­sivt byta ut kon­tors­ma­te­r­i­al mot miljömärk­ta pro­duk­ter, införa fler miljö- och kravmärk­ta livsmedel i vår restaurangverksamhet.
  • Min­imera antalet trans­porter till våra hotell genom bl a gemen­sam­ma inköp.
  • Min­imera använ­dan­det av kemikalier i vår verksamhet.
  • Sam­manställ­ning av Spar Hotels miljöar­bete skall utfor­mas som infor­ma­tion till våra gäster.

Green Key

Green Key är en ledande inter­na­tionell miljömärkn­ing för anläg­gningar i tur­ist­bran­schen med fler än 2600 miljömärk­ta anläg­gningar i 56 län­der världen över. Green Key stöds av World Tourism Orga­ni­za­tion (WTO) och Unit­ed Nations Envi­ron­ment Pro­gramme (UNEP). Läs mer om det på www​.greenkey​.se eller www.greenkey.global