Hoppa till innehållet

Affär­sidé

Spar Hotel är ett hotel­lkon­cept som växte fram under vin­tern 1992 – 93. Mark­naden bestod främst av dyra fyrastjärni­ga hotell. Vi såg ett behov av bil­li­gare hotell, ett trestjärnigt hotell. Med den­na bak­grund ska­pade vi vårt hotel­lkon­cept; att erb­ju­da hög stan­dard till ett lågt pris. Dvs ett hotell som erb­jud­er myck­et hotell för lite pen­gar. Vår affär­sidé är:

Vi erbjuder hotellogi, som överträffar gästens förväntningar, för den kostnadsmedvetne resenären såväl i tjänsten som privat, enskild som grupp, nära Göteborgs centrum.

– Spar Hotel affärsidé

Det förs­ta hotellet

Vårt förs­ta hotell, Spar Hotel Major­na, hette tidi­gare Hotell Carl Johan och byg­gdes 1968. Hotel­let lig­ger på Karl Johans­gatan i stads­de­len Major­na. Som­maren 1992 beslu­tade sig fastighet­sä­garen Bygg-Göta Göte­borg AB för att ren­overa hotel­let och dri­va det vidare i egen regi. 48 rum stod klara den 1 Feb­ru­ari 1993 och Siew­ert var vår förs­ta gäst. De övri­ga 102 rum­men öpp­nades den 1 Juni och hotel­let invigdes den 3 Juni 1993. Under 2009 utökades Spar Hotel Major­na, i sam­band med hel­ren­over­ing, med ytterli­gare hotell­rum och en svit. Hotel­let har nu 212 rum totalt.

Det andra hotellet

Vårt andra hotell, Spar Hotel Går­da, hette tidi­gare Hotell Tre Kro­nor. Hotel­let byg­gdes 1969 och lig­ger på Nor­ra Kust­banegatan, i stads­de­len Går­da. 1993 beslöt sig fastighet­sä­garen Bygg-Göta Göte­borg AB för att ren­overa hotel­let och dri­va det vidare i egen regi. Hotell Tre Kro­nor stod klart i Feb­ru­ari 1994 och i Decem­ber 1995 inför­li­vades det med Spar Hotel och fick nam­net Spar Hotel Går­da. Hotell­rum, mat­sal, bar och recep­tion ren­over­ades 2012/2013. Sedan starten har över 1 miljon gäster bott hos oss. Du är varmt välkom­men till oss du också!