Hoppa till innehållet

Terese har ordet

Välkom­men till Spar Hotel!

Våra rum är trivsamt inred­da och har givetvis pri­vat dusch & wc, men även andra faciliteter såsom tele­fon, TV, fiber, hår­fön och nya bekvä­ma Hild­ing Anders-sängar.

På mor­gonen får du en bra start på dagen med vår rejäla frukost­buf­fé, och på kvällen kan du väl­ja mel­lan att kop­pla av i bas­tun, ta en öl i baren, spela bil­jard* eller kanske till och med trä­na i motion­srum­met en stund. Under som­marhalvåret har vi våra mysi­ga ter­rass­er öpp­na, där du då kan väl­ja att äta din frukost eller avn­ju­ta något svalka­nde på kvällen.

Hos oss sparar vi på dina pen­gar, men inte på ser­vi­cen! Hotel­let är beman­nat dygnet runt med en engager­ad per­son­al­styr­ka som gör sitt bäs­ta för att du som vår gäst skall bli nöjd.

På Spar Hotel arbe­tar vi aktivt för att bevara och för­bät­tra vår miljö och det gör vi i samar­bete med den inter­na­tionel­la miljömärknin­gen Green Key. Vi doner­ar ock­så pen­gar till väl­görande ändamål. Samtli­ga sådana dona­tion­er sker genom Stif­telsen Bygg-Göta för Veten­skaplig forskn­ing, Social hjälpverk­samhet mm.

*endast Går­da

Vi lyssnar på våra gäster.

På alla våra rum hit­tar du ett litet blad, där du som gäst har möj­lighet att ge dina syn­punk­ter på din upplevelse hos oss, vad som var­it bra och vad som kan bli bät­tre. Det­ta har i stor grad bidrag­it till den hotell­pro­dukt vi idag erbjuder.

Jag är väldigt stolt över de bägge hotellen och dess medar­betare, och jag vet att du som gäst hos oss får en bra upplevelse.

Varmt välkom­men till Spar Hotel!


Med vän­li­ga häl­sningar,
Terese Wibeck
Hotelldirek­tör, Spar Hotel