Hoppa till innehållet

Planer­ar ni mån­ga rum­snät­ter i Göte­borg i år?


Spar Hotel välkom­nar före­tag att dra nyt­ta av våra exk­lu­si­va före­tagsav­tal, skräd­darsy­d­da för att möta era affärs­be­hov med bekväm­lighet och för­mån­li­ga priser.

Med våra före­tagsav­tal erb­jud­er vi före­tag möj­ligheten att boka direkt på vår hem­si­da med en unik före­tagskod, vilket gör processen enkel och effek­tiv. Det är ett smidigt sätt att säk­er­stäl­la snab­ba och prob­lem­fria bokningar för ert före­tag. Naturligtvis går det utmärkt att boka rum även via e‑post och telefon.

För att ytterli­gare under­lät­ta er admin­is­tra­tion kan vi erb­ju­da fak­turering för före­tagsvis­telser. Det innebär att ni kan hål­la era utgifter organ­is­er­ade och enkla att hantera.

Vi förstår vik­ten av att erb­ju­da flex­i­bilitet och konkur­ren­skrafti­ga pris­er för före­tagskun­der. Genom att väl­ja vårt före­tagsav­tal får ni till­gång till för­mån­li­ga pris­er och en smidig bokn­ing­sprocess, vilket gör er vis­telse hos oss både bekväm och kostnadseffektiv.

Ta näs­ta steg för att opti­mera era före­tagsre­sor och dra nyt­ta av våra före­tagsav­tal. Kon­tak­tas oss och upplev den för­mån­li­ga och effek­ti­va ser­vi­cen som vårt hotell har att erb­ju­da för affärsresenärer.

Före­tagsav­tal

Om ditt före­tag har över 100 rum­snät­ter per år och är intresser­ade av att sän­ka sina hotel­lkost­nad­er diskuter­ar vi gär­na före­tagsav­tal. Om du önskar kon­takt med oss så hör av dig till något av våra hotell.