Hoppa till innehållet

Vill du bli en av oss?

Även när vi inte aktivt sök­er nya medar­betare till hotel­let kan det vara värt att skic­ka in sitt CV till oss. Vi är cir­ka 40 per­son­er som arbe­tar och trivs på våra hotell. Ibland hän­der det att någon sök­er sig vidare och då behöver vi få in nya medar­betare i vår organ­i­sa­tion på kort varsel.

Ledig tjänst:

Vi sök­er VAK­T­MÄSTARE till Spar Hotel Går­da, heltid. Ansökningar tas emot löpande fr o m 2022-03-07.

Vår nuvarande vak­t­mästare, går efter mån­ga års tro­gen tjän­st­göring i pen­sion, och vi sök­er nu hans efterträdare.

Som vak­t­mästare på hotell får man vara beredd på det mes­ta; till vardags ser du till att det är sopat och stä­dat runt hotel­let, lagar och/​eller byter sådant som kan vara trasigt på hotel­let, hanter­ar sopor/​återvinning, stöt­tar övri­ga avdel­ningar med ev inköp och transporter. 

Du bör vara beredd på att utföra enklare el och VVS uppgifter samt hål­la kon­takt med eventuel­la underleverantörer.

Att vara en flex­i­bel samar­betsvil­lig lagspelare ser vi som en förut­sät­tning för att plat­sa i vårt härli­ga gäng.

Arbetet är för­lagt till dagtid veck­oda­gar men visst helg- och kväll­sar­bete kan förekomma.

Körko­rt krävs

Meriterande är om du har tidi­gare erfaren­het från fastighetssköt­sel, och /​eller utbild­ning inom el och/​eller VVS

Vi erb­jud­er:

Lön enligt ök

Berät­ti­gad till bonus enligt Spar Hotels bonussystem

Frukost­fi­ka var­je mor­gon till­sam­mans med stans trevli­gaste kollegor

Frå­gor kring tjän­sten, samt ansökan skickas till vår Driftschef Cari­na Prohorov

carina.​prohorov@​sparhotel.​se


SPAR HOTEL har två pri­vatäg­da hotell i Göte­borg, ett i Major­na och ett i Går­da. Hotellen har 212 respek­tive 170 rum i oli­ka stor­lekar. Vi är i huvud­sak rum-och frukosthotell men erb­jud­er även kon­fer­ens, lunch­er och mid­da­gar på beställ­ning samt har barserver­ing kväll­stid. Hotellen har ock­så var­sitt relax­utrymme där det finns bas­tu och motion­srum. På Spar Hotel Major­na har vi även en lyx­ig hotellsvit på två sovrum, egen badavdel­ning och lounge.

På Spar Hotel tar vi ser­vice på störs­ta all­var och det all­ra vik­ti­gaste för oss är att se var­je gäst, och göra det abso­lut bäs­ta vi kan av var­je per­sons vistelse.

Vi som job­bar på Spar Hotel är ett glatt, sam­mans­vet­sat team där trivseln är hög, och de fles­ta har arbe­tat mån­ga år hos oss. Vi ser alltid fram emot att välkom­na nya kol­le­gor och hop­pas att just du vill kom­ma och arbe­ta med oss”


Din ansökan

Sänd oss en intressean­mälan som kort beskriv­er dig själv samt vad du vill arbe­ta med. Vi före­drar om du mailar oss på info@​sparhotel.​se Se även under kon­tak­ta oss, där finner du kon­tak­tuppgifter direkt till de oli­ka avdel­ningsans­vari­ga. Vi sparar din ansökan och återkom­mer till dig så fort vi kan.