Hoppa till innehållet

Spar Hotel — Hotell i Göte­borg — värnar om miljön

På båda våra hotell i Göte­borg bedrivs ett aktivt miljöar­bete. Spar Hotel skall målmed­vetet arbe­ta och strä­va efter att min­imera använd­nin­gen av ener­gi och eventuell neg­a­tiv inverkan på vår miljö. Vi samar­be­tar sedan 2006 med Green Key och har sedan dess erhål­lit deras miljömärkn­ing årligen.

Läs mer om vårt miljöar­bete här

fake rolex forum in the using superior devices, high-quality things.