Hoppa till innehållet


I östra cen­trum bor du på Spar Hotel Går­da med närhet till Göte­borg cen­tral­sta­tion och bara ett stenkast från Even­e­mangsstråket med Nor­dens mest klas­siska kon­sertare­na: Ulle­vi och dess granne Scan­di­nav­i­um — och Sveriges mest pop­ulära besöksmål: Lise­berg. På behagligt prom­e­na­davstånd får du nöjet att upp­täc­ka ett av Göte­borgs nya och väl­renom­mer­ade restau­ran­gom­rå­den: Odin­splat­sen. Fort­sätt en bit och du är framme vid Göte­borgs Trädgårds­fören­ing — en av Europas bäst beva­rade 1800-talspark­er som lig­ger som en fond till stadens paradga­ta num­mer ett: Kungsport­savenyn mer känd som: Avenyn. Längst upp står Carl Milles mäster­verk: Posei­don och vakar över Göta­plat­sen mitt i stadens kul­tur­nav med Kon­st­museet, Kon­serthuset, Stad­steatern, Kon­sthallen, Stads­bib­lioteket och Röh­s­ka museet. I andra änden av Avenyn hit­tar du shop­ping i värld­sklass med varuhus som NK och Fem­man­huset i Nord­stan. Här hit­tar du ock­så den livli­ga och färgstar­ka Sto­ra Saluhallen från 1889.
I väs­tra cen­trum bor du på Spar Hotel Major­na i tra­di­tion­sri­ka stads­de­len med sam­ma namn, av Majbor­na själ­va kallad staden-i-staden. Här promener­ar du snabbt till trendi­ga och krogtä­ta Stig­bergstor­get (där du ock­så finner det väl­be­va­rade Gaten­hielm­s­ka kul­tur­reser­vatet) och mytom­spun­na Andra lång­gatan och Järn­tor­get — porten till Lin­nés­taden och Haga. En av lan­dets äld­s­ta djur­park­er hit­tar du i Slottssko­gen, anno 1874, där ock­så Sveriges störs­ta musik­fes­ti­val hålls årli­gen: Way out West. Men det i särk­lass mest göte­borgs­ka av allt hit­tar du ett stenkast bort: Göte­borgs fiskhamn där du tidigt var­je mor­gon bevit­tnar de liv­ful­la fiskauk­tion­er­na där havets läck­er­heter budas hem och lev­er­eras till bl.a. värld­skän­da Fes­kekôr­ka. Vill du vidga vyer­na är det ock­så i ham­nen du hit­tar de båda Ste­na Line-ter­mi­naler­na; Dan­mark­ster­mi­nalen och Tysklandsterminalen.

Spar Hotel — på våra hotell i Göte­borg värnar vi om miljön

På båda våra hotell i Göte­borg bedrivs ett aktivt miljöar­bete. Spar Hotel skall målmed­vetet arbe­ta och strä­va efter att min­imera använd­nin­gen av ener­gi och eventuell neg­a­tiv inverkan på vår miljö. Vi samar­be­tar sedan 2006 med Green Key och har sedan dess erhål­lit deras miljömärkn­ing årli­gen.
Läs mer om vårt miljöar­bete här